Xuất khẩu theo mặt hàng

Thống kê số liệu xuất khẩu của từng mặt hàng theo quốc gia

Số liệu xuất khẩu Thủy sản được tổng hợp theo tần suất khác nhau: Hàng tháng, Lũy kế tháng, Hàng năm.

Chú ý:

  • Giá trị xuất khẩu của các mặt hàng (Chỉ tiêu gốc): Lấy giá trị lớn nhất của Số công bố và Số tổng của các Giá trị xuất khẩu theo thị trường (FiinPro-X tự tính)

  • Giá trị xuất khẩu theo thị trường (Chỉ tiêu con): Lấy theo Số công bố

Chart Tăng trưởng xuất khẩu Thủy sản mô tả diễn biến tăng trưởng của giá trị xuất khẩu theo từng mặt hàng

Biểu đồ: Cơ cấu xuất khẩu thủy sản thống kê Top 5 quốc gia xuất khẩu chính của Việt Nam, phân loại theo từng mặt hàng

Last updated