F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Tổng quan ngành

Tổng quan thông tin tài chính của ngành
Đưa ra cho người dùng thông tin tổng quan về các chỉ tiêu tài chính chính và tin tức, báo cáo phân tích của 1 ngành theo chuẩn ICB.
Tin tức & Báo cáo phân tích:
 • Báo cáo và tin tức của mã CP được cập nhật trong 1 bảng.
Chỉ số chính:
 • Hiệu suất sinh lời
 • Chất lượng tài sản
Top tổng thu nhập hoạt động:
 • Xét theo từng quý, Q1, Q2,Q3,Q4
 • Tổng thu nhập hoạt động
 • Biên lợi nhuận ròng
 • Biên lợi nhuận ròng của ngành
Đánh giá doanh nghiệp:
 • Hiệu suất sinh lời
 • Chất lượng tài sản
 • Hiệu quả hoạt động
 • Định giá
 • Tăng trưởng
Tín dụng và tiền gửi:
 • Hàng năm
 • Hàng quý
Đóng góp theo công ty:
 • Cho vay
 • Tiền gửi
Last modified 10mo ago