Tổng quan ngành

Tổng quan thông tin tài chính của ngành

Đưa ra cho người dùng thông tin tổng quan về các chỉ tiêu tài chính chính và tin tức, báo cáo phân tích của 1 ngành theo chuẩn ICB.

Tin tức & Báo cáo phân tích:

 • Báo cáo và tin tức của mã CP được cập nhật trong 1 bảng.

Chỉ số chính:

 • Hiệu suất sinh lời

 • Chất lượng tài sản

Top tổng thu nhập hoạt động:

 • Xét theo từng quý, Q1, Q2,Q3,Q4

 • Tổng thu nhập hoạt động

 • Biên lợi nhuận ròng

 • Biên lợi nhuận ròng của ngành

Đánh giá doanh nghiệp:

 • Hiệu suất sinh lời

 • Chất lượng tài sản

 • Hiệu quả hoạt động

 • Định giá

 • Tăng trưởng

Tín dụng và tiền gửi:

 • Hàng năm

 • Hàng quý

Đóng góp theo công ty:

 • Cho vay

 • Tiền gửi

Last updated