Q&A

  1. Vì sao có những chỉ số dữ liệu GSO trên FiinPro-X cùng một tháng nhưng lại có sự thay đổi ở những kỳ sau?

    Dữ liệu GSO công bố là số liệu ước tính tại kỳ, đối với những kỳ công bố tiếp theo, GSO sẽ tiến hành điều chỉnh lại số liệu kỳ trước nếu có sự chênh lệch. Việc điều chỉnh này đều được FiinPro-X ghi nhận và cập nhật lại trên hệ thống.

Last updated