Báo cáo doanh nghiệp

Tính năng cho phép người dùng dễ dàng tạo lập những báo cáo doanh nghiệp tự động, không chỉ những Doanh nghiệp niêm yết trên sàn mà bao gồm cả những doanh nghiệp chưa niêm yết trong dữ liệu gồm hơn 3000 doanh nghiệp đại chúng.

1. Chọn mã Chứng khoán

2. Chọn các chỉ tiêu muốn đưa vào báo cáo

3. Chọn biểu tượng “Áp dụng” để kiểm tra các thông tin trên báo cáo

4. Chọn biểu tưọng “Xuất bản tin” để xuất bảo cáo ra File PDF

5. Chọn “Save as PDF”

6. Chọn biểu tưởng “Lưu” để lưu mẫu báo cáo sử dụng cho các lần tiếp theo

Last updated