Phân ngành

Tài liệu trình bày phương pháp luận phân ngành cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. Tài liệu này cũng được xem như là hợp đồng (contract) giữa bên người dùng và bên phát triển. Nó cũng được xem như là đầu vào cho công việc phân tích, thiết kế và kiểm thử sản phẩm của FiinPro-X. Việc công bố phương pháp luận phân ngành sẽ làm tăng tính minh bạch và hiệu quả sử dụng thông tin do FiinPro-X cung cấp đối với người dùng.

Last updated