Nhóm chỉ số Khối lượng, giá và biến động giá

Tên trườngCách tính

-

Dư mua, dư bán hôm nay

Dư mua = Tổng khối lượng đặt mua – Khối lượng khớp lệnh Dư bán = Tổng khối lượng đặt bán – Khối lượng khớp lênh

Tổng khối lượng đặt mua/đặt bán cập hàng ngày theo dữ liệu từ sàn

-

Giá cao nhất, thất nhất hôm nay

Cập nhật hàng ngày theo dữ liệu từ sàn

PC7D

Tăng/Giảm 1 Tuần qua

PC7D = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa 6 ngày giao dịch trước) / Giá đóng cửa 6 ngày trước

PC1M

Tăng/Giảm 1 tháng qua

PC1M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này tháng trước theo lịch) / Giá đóng của của ngày này tháng trước theo lịch.

Trường hợp ngày này tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó

PC3M

Tăng/Giảm 3 tháng qua

PC1M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này tháng trước theo lịch) / Giá đóng của của ngày này tháng trước theo lịch.

Trường hợp ngày này tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó

PC6M

Tăng/Giảm 6 tháng qua

PC6M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch) / Giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch

Trường hợp ngày này 6 tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó

PC1Y

Tăng/Giảm từ đầu năm

PC6M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch) / Giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch

Trường hợp ngày này 6 tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó

PRICE_52HI

Giá cao nhất 52 tuần qua

Tính bằng hàm MAX của dữ liệu giá cao nhất của 52 tuần qua

PRICE_52LO

Giá thấp nhất 52 tuần qua

Tính bằng hàm MIN của dữ liệu giá thấp nhât của 52 tuần qua

Last updated