F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Nhóm chỉ số Khối lượng, giá và biến động giá

Tên trường
Cách tính
-
Dư mua, dư bán hôm nay
Dư mua = Tổng khối lượng đặt mua – Khối lượng khớp lệnh Dư bán = Tổng khối lượng đặt bán – Khối lượng khớp lênh
Tổng khối lượng đặt mua/đặt bán cập hàng ngày theo dữ liệu từ sàn
-
Giá cao nhất, thất nhất hôm nay
Cập nhật hàng ngày theo dữ liệu từ sàn
PC7D
Tăng/Giảm 1 Tuần qua
PC7D = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa 6 ngày giao dịch trước) / Giá đóng cửa 6 ngày trước
PC1M
Tăng/Giảm 1 tháng qua
PC1M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này tháng trước theo lịch) / Giá đóng của của ngày này tháng trước theo lịch.
Trường hợp ngày này tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó
PC3M
Tăng/Giảm 3 tháng qua
PC1M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này tháng trước theo lịch) / Giá đóng của của ngày này tháng trước theo lịch.
Trường hợp ngày này tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó
PC6M
Tăng/Giảm 6 tháng qua
PC6M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch) / Giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch
Trường hợp ngày này 6 tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó
PC1Y
Tăng/Giảm từ đầu năm
PC6M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch) / Giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch
Trường hợp ngày này 6 tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó
PRICE_52HI
Giá cao nhất 52 tuần qua
Tính bằng hàm MAX của dữ liệu giá cao nhất của 52 tuần qua
PRICE_52LO
Giá thấp nhất 52 tuần qua
Tính bằng hàm MIN của dữ liệu giá thấp nhât của 52 tuần qua
Last modified 1yr ago