Nhóm chỉ số ngành/thị trường

Phân ngành của StoxPlus được thực hiện theo chuẩn Industry Classification Benchmarking “ICB” được Dow Jones và FTSE xây dựng và ứng dụng trong việc phân loại trên 65,000 công ty trên thế giới. Các chuyên gia chứng khoán của StoxPlus đã Việt hóa tiêu chuẩn của ICB cho phù hợp với Việt nam.

Nhóm chỉ số Ngành cũng bao gồm các nhóm chỉ số giống công ty:

□ Chỉ số định giá

□ Chỉ số lợi nhuận

□ Chỉ số sức khỏe tài chính

□ Chỉ số Hiệu quả quản lý

□ Chỉ số biến động giá

□ Chỉ số Index Ngành

Các chỉ số Ngành cũng như Chỉ số cho toàn Thị trường (VNindex và HNX Index) được tính theo nguyên tắc bình quân gia quyền theo tỷ trọng vốn hóa của từng cổ phiếu.

Riêng chỉ số P/E ngành/thị trường được áp dụng theo công thức = Tổng vốn hóa chia cho Tổng lợi nhuận 4 quý gần nhất (hoặc năm gần nhất) của các công ty trong ngành/Index.

Last updated