F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Nhóm chỉ số Sức khỏe tài chính

Tên trường dữ liệu
Cách tính
Ý nghĩa và ứng dụng
F5.16
Tỷ suất thanh toán tiền mặt
Theo VAS, tỷ suất thanh toán nhanh bằng “Tiền và tương đương tiền” chia cho công nợ ngắn hạn.
Hay: F5.16 = F2.2/F2.54
Tỷ suất thanh toán tiền mặt cho biết khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp
F5.17
Tỷ suất thanh toán nhanh
Theo VAS, tỷ suất thanh toán nhanh là giá trị của tiền và tương đương tiền cộng với các khoản đầu tư có thể bán được nhanh trong việc đáp ứng yêu cầu thanh toán của các khoản nợ ngắn hạn.
Hay: F5.17 = (F2.2 + F2.6)/F2.54
Theo VAS, tỷ suất thanh toán nhanh là giá trị của tiền và tương đương tiền cộng với các khoản đầu tư có thể bán được nhanh trong việc đáp ứng yêu cầu thanh toán của các khoản nợ ngắn hạn.
Hay: F5.17 = (F2.2 + F2.6)/F2.54Hệ số thanh toán nhanh = (Tiền và tương đương tiền + đầu tư tài chính ngắn hạn)/nợ phải trả ngắn hạn.
Tỷ suất thanh toán nhanh đánh giá khả năng thanh lý nhanh các tài sản của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các công nợ ngắn hạn. Chỉ số này rất quan trọng đối với các nhà bank cho vay ngắn hạn. Chỉ số thanh toán nhanh có tính cẩn trọng hơn chỉ số thanh toán hiện thời vì nó chỉ đưa vào những tài sản được xem là có thể bán được một cách “nhanh” chóng.
F5.18
Tỷ suất thanh toán hiện thời
Theo VAS, tỷ suất thanh toán hiện thời bằng tổng giá trị TSLĐ chia cho tổng công nợ ngắn hạn.
Hay: F5.18 = F2.1/F2.54
Tỷ suất thanh toán hiện thời đánh giá khả năng thanh toán công nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Tùy vào từng ngành khác nhau, tuy nhiên, tý suất này vào khoảng 1 – 2 lần cho thấy khả năng thanh khoản tốt của doanh nghiệp
F5.19
Vốn vay dài hạn/Vốn CSH
F2.69/F2.74
Chỉ số này được tính dựa trên số liệu cuối quý và cuối năm
F5.20
Vốn vay dài hạn/Tổng Tài sản
F2.69/F2.52
Chỉ số này được tính dựa trên số liệu cuối quý và cuối năm
F5.21
Vốn vay /Vốn CSH
Vốn vay dài hạn + vốn vay ngắn hạn chia cho vốn CSH=(F2.55 + F2.69)/F2.74
F5.22
Vốn vay /Tổng Tài sản
Vốn vay dài hạn + vốn vay ngắn hạn chia cho tổng tài sản
=(F2.55 + F2.69)/F2.52
F5.23
Công nợ ngắn hạn/Vốn CSH
= F2.54/F2.74
F5.24
Công nợ ngắn hạn/Tổng
Tài sản
= F2.54/F2.52
F5.25
Nợ phải trả/Vốn CSH
= F2.53/F2.74
F5.26
Nợ phải trả/Tổng Tài sản
= F2.53/F2.52
Last modified 1yr ago