F
F
FiinPro X User Guide
Tiếng Việt
Ask or search…
K

Tính chỉ số Index/Ngành

I. Công thức chung tính Sector-Index:
Trong đó:
It : Chỉ số Sector-Index tại ngày t
Pit : Giá cổ phiếu i tại ngày t
Pi0 : Giá cổ phiếu i tại ngày (t -1)
Qit : Khối lượng cổ phiếu i lưu hành tại ngày t
Ht : là hệ số chia
I. Công thức tính Sector-Index trong các ngày không có sự kiện điều chỉnh
Áp dụng công thức 1
II. Công thức tính Sector-Index trong các trường hợp điều chỉnh

Vì sao phải điều chỉnh?

Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá cả của chứng khoán. Vì vậy trong quá trình tính toán chỉ số, người ta loại bỏ những yếu tố làm thay đổi giá trị của chỉ số mà không phải do giá cả thay đổi, ví dụ như: Có cổ phiếu mới niêm yết, việc tách, gộp cổ phiếu ...
Trong những trường hợp này, số chia sẽ được điều chỉnh để đảm bảo chỉ số có tính liên tục và phản ánh đúng những thay đổi về giá cả trên thị trường.
Nguyên tắc điều chỉnh chung: Tổng giá trị trước khi thay đổi/ Hệ số chia cũ = Tổng giá trị sau khi thay đổi/ Hệ số chia mới.
Last modified 1yr ago