Phương pháp luận

1. Tính tăng trưởng NAV

Mỗi quỹ đầu tư sẽ có một tuần suất công bố báo cáo khác nhau, đa dạng từ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay hàng quý.

Công thức tính tăng trưởng NAV áp dụng cho loại tần suất nhỏ nhất là ngày/tuần:

  • Giá trị NAV cuối cùng của kỳ cần tính/Giá trị NAV cuối cùng của kỳ trước đó - 1

Quỹ A có cần tính tăng trưởng NAV trong vòng 1 tháng, trong đó ngày báo cáo NAV gần nhất là 11/7/2024. Khi đó mốc 11/6/2024 sẽ được dùng để tìm báo cáo NAV gần nhất trước đó.

Giả định Quỹ A công bố báo cáo gần nhất sau mốc thời gian trên vào ngày 09/06/2024, khi đó NAV sẽ được so sánh dựa trên báo cáo ngày 11/7/2024 với 09/06/2024.

Công thức tính tăng trưởng NAV áp dụng cho loại tần suất nhỏ nhất là tháng/quý:

  • Giá trị NAV của kỳ cần tính/Giá trị NAV của kỳ so sánh

Quỹ A có tần suất báo cáo nhỏ nhất là Tháng cần tính tăng trưởng NAV trong từ đầu năm đến thời điểm tháng 7/2024. Báo cáo sẽ được dụng là giá trị NAV trong tháng 7 so với báo cáo NAV trong tháng 12/2023. Trường hợp Quỹ không có báo cáo trong tháng 12/2023, chỉ số tăng trưởng sẽ hiện Null.

Last updated